Liczba odwiedzin strony: 20170 Osób na stronie: 5
 

Barczak R., Szczęsna O. Kancelaria
notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 194 poz. 1988 - Tryb wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju R
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.) Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa tryb wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, którzy wejdą w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), dla priorytetu operacyjnego albo działania w ramach tego Programu, zwanych dalej "partnerami". § 2.  1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zwany dalej "ministrem", zamieszcza w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania partnerów. 2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:   1)   zaproszenie do zgłoszenia uczestnictwa w pracach komitetu sterującego, wraz z informacją o maksymalnej liczbie miejsc przeznaczonych dla partnerów;   2)   informację o treści zgłoszenia;   3)   informację o terminie i miejscu składania zgłoszeń. 3. W zgłoszeniu należy zamieścić nazwę organizacji, adres siedziby, przedmiot działalności, oznaczenie formy prawnej, informację o liczbie członków oraz o zasięgu oddziaływania społecznego. 4. Do zgłoszenia dołącza się:   1)   uzasadnienie udziału partnera w pracach komitetu sterującego;   2)   kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego...
Monitor Polski 1997 Nr 52 poz. 495 - Zm.: uchwała w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 sierpnia 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 22 sierpnia 1997 r.) Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 98, poz. 604) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1.  W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 46, poz. 444) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 2 w ust. 5 wyrazy "wojewódzkiej komisji wyborczej" zastępuje się wyrazami "właściwej okręgowej komisji wyborczej",   2)   załącznik nr 3, stanowiący wzór karty do głosowania w wyborach do Senatu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ZAŁĄCZNIK Okręg wyborczy województwo ....................                        KARTA DO GŁOSOWANIA          w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                        w dniu ................                     Kandydaci na senatorów 1. [ ] ..............................................                (nazwisko i imię - imiona)       zgłoszony przez ..............................       ..............................................       (nazwa statutowego organu partii, organizacji      ...
KRS 0000269833 - BRAIN SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BRAIN SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2006-12-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SŁONECZNA 29 00-789 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269833
KRS 0000269832 - AB FOODS POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AB FOODS POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRZEMYSŁOWA 2 67-100 NOWA SÓL NOWA SÓL NOWOSOLSKI LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(68) 455-72-00 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-238-07-89 140765866 0000269832
KRS 0000269831 - "INWEST-BUD" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"INWEST-BUD" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BEDNORZA 26 43-200 PSZCZYNA PSZCZYNA PSZCZYŃSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
638-170-30-19 240542465 0000269831
KRS 0000269830 - "AZIMUT" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"AZIMUT" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KS. POJDY 83B 44-238 CZERWIONKA-LESZCZYNY CZERWIONKA-LESZCZYNY RYBNICKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(32) 427-20-05 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
642-296-17-36 240454092 0000269830
KRS 0000269829 - KLEPIERRE GALERIA KRAKÓW SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KLEPIERRE GALERIA KRAKÓW SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. ARMII LUDOWEJ 26 00-609 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-341-40-30 140753432 0000269829